LES PRONOMS DEMONSTRATIFS-POKAZNE ZAMENICE

logo_OUI_je_parle_francais

PREUZMI OVDE

Pokazne zamenice koriste se u francuskom jeziku da bismo izbegli ponavljanje reči iz prethodne rečenice.

Evo primera:

 1. Je vois deux stylos. Le stylo de mon frère est bleu.- Vidim dve hemijske olovke. Hemijska olovka mog brata je plava.

Ako reč  Le stylo, koja se ponavlja, zamenimo odgovarajućom pokaznom zamenicom rečenica će izgledati ovako:

 • Je vois deux stylos. Celui de mon frère est bleu.
 1. Quelles pommes as-tu achetées ? – Les pommes qui coûtent 8 euros. –Koje jabuke si kupila ? –Jabuke koje koštaju 8 evra.
 • Quelles pommes as-tu achetées ? – Celles qui coûtent 8 euros.
 1. Monique a trouvé six cahiers. Les cahiers de ma sœur sont roses. – Monika je našla 6 svezaka. Sveske moje sestre su roza boje.
 • Monique a trouvé six cahiers. Ceux de ma sœur sont roses.
 1. Quelle robe prends-tu ? – La robe qui coûte 30 euros. -Koju haljinu uzimaš?- Haljinu koja košta 30 evra.
 • Quelle robe prends-tu? – Celle qui coûte 30 euros.
Muški rod Ženski rod
Jednina Celui Celle
Množina Ceux Celles

Analizujući gore navedene primere upotrebe pokaznih zamenica, zaključujemo da:

 • Celui zamenjuje reč muškog roda u jednini
 • Ceux zamenjuje reč muškog roda u množini
 • Celle zamenjuje reč ženskog roda u jednini
 • Celles zamenjuje reč ženskog roda u množini

Složene pokazne zamenice koristimo kada treba da napravimo razliku u vezi sa tim gde se nešto nalazi u prostoru ili vremenu tj. da li  je nešto bliže ili dalje od nas a najčešće kada biramo između dve stvari.

Evo primera:

 1. Quelle voiture prenez-vous ? Celle-ci ou celle-là? –Koja kola uzimate? Ova ili ona tamo?
 2. Quels sacs choisissez-vous ? Celui-ci ou celui-là?-Koje rančeve birate? Ovaj ili onaj?
 3. Ces dames sont traductrices : celles-ci parlent français et celles-là parlent anglais.- Ove dame su prevodioci. Ove ovde govore francuski a one tamo engleski.
 4. A qui sont ces jolies maisons ? Celle-ci est à mon oncle et celle-là est à mon amie Monique. -Čije su ove lepe kuće ? Ova je kuća mog ujaka a ona tamo moje drugarice Monik.
 5. Quels stylos prends-tu ? Ceux-ci ou ceux-là ?- Koje hemijske uzimaš? Ove ili one tamo?
Muški rod Ženski rod
Jednina Celui –ci– ovaj ovde

Celui –là – onaj tamo

Celle-ci– ova ovde

Celle- là-ona tamo

Množina Ceux –ci– ovi ovde

Ceux – là-oni tamo

Celles-ci – ove ovde

Celles- là– one tamo

Advertisements