Impafait- Imperfekat

cropped-stock-illustration-45574418-sketch-france-seamless-pattern.jpg

Imparfait – Imperfekat

Imperfekat je prošlo vreme koje kazuje radnju koja je trajala u prošlosti ili se ponavljala a najčešće služi da , kada pričamo priču, kreiramo scenu ( glagoli su iskazani imperfektom ) na kojoj će se odigrati neki događaji ( glagoli su iskazani passé composé-om ). Ako zamislimo razboj za tkanje ćilima, niti koje čine osnovu predstavljaju imparfait a motivi koji su izatkani predstavljaju passé composé.

  1. Chaque jour, nous allions à la plage. – Svakog dana išli smo na plažu. ponavljanje u prošlosti
  2. Chaque matin, j’achetais des croissants à la boulangerie » Chez Jacques ».- Svakog jutra, kupovao sam kifle u pekari » Kod Žaka ». -ponavljanje u prošlosti
  3. Il était beau quand il était petit.– On je bio lep , kad je bio mali. trajanje u prošlosti
  4. Je suis sorti de la maison. Il faisait beau.  Le soleil brillait. Dans la rue, il n’y avait pas de gens. Soudain une voiture est passée à côté de moi… -Izašao sam iz kuće. Bilo je lepo vreme. Sunce je sijalo. Na ulici nije bilo ljudi. Iznenada su jedna kola prošla pored mene…– Kreiramo scenu na kojoj će se odigrati događaj

Imperfekat se gradi tako što se od 1.lica množine prezenta odbije nastavak –ons i dodaju završeci za imeperfekat:

-ais          – ions

-ais           – iez

-ait           – aient

Parler- govoriti            nous parlons znači osnova za imperfekat od glagola parler je PARL

Je parlais          nous parlions

Tu parlais         vous parliez

Il parlait            ils parlaient

Elle parlait        elles parlaient

Iz ovoga se može zaključiti da se imperfekatska osnova  kod glagola koji se završavaju na-er može dobiti tako što se od infinitiva odbije –er i dodaju završeci za imperfekat.

Danser – plesati – je dansais

Jouer – igrati se – je jouais

Kod ostalih glagola treba poznavati prezent i od njega napraviti osnovu za građenje imperfekta. U sledećoj tabeli ponuđeni su određeni glagoli a osnova je obeležena masnim slovima.

Partir – otići- je partais

 

Vendre-prodavati-

je vendais

Lire-čitati- je lisais Savoir- znati- je savais
Sortit- izaći- je sortais

 

Rendre- vratiti-

je rendais

Dire- reći- je disais Vouloir-želeti- je voulais
Finir- završiti- je finissais

 

Venir- doći- je venais Avoir- imati – j’avais Pouvoir-moći-je pouvais
Choisir- izabrati –

je choisissais

Revenir- vratiti se –

je revenais

Prendre- uzeti-

je prenais

Mettre-staviti-

je mettais

Descendre- sići-

je descendais

Faire- raditi-

je faisais

Comprendre-razumeti-

Je comprenais

Boir-piti- je buvais

Ovo pravilo jedino ne važi za glagol être, čija osnova je ét.

être- biti

J’étais       nous étions

Tu étais     vous étiez

Il était        ils étaient

Elle était    elles étaient

Imperfekat se upotrebljava kada u rečenici imamo reči koje kažu da se radnja iskazana glagolom ponavljala u prošlosti.

chaque matin – svakog jutra chaque jour – svaki dan chaque soir – svake večeri
tous les matins  – svakog jutra tous les jours – svaki dan tous les soirs– svake večeri
chaque semaine – svake nedelje chaque mois – svakog meseca chaque année – svake godine
toujours – uvek souvent – često rarement – retko