L’emploi des articles définis et indéfinis- Upotreba određenih i neodredjenih članova


chance

PREUZMI OVDE

U francuskom jeziku postoji više vrsta članova a ovde ćemo se pozabaviti neodređenim i određenim članovima.

Les articles indéfinis- Neodređeni članovi

C’est un garçon.- To je dečak.

 

Ce sont des garçons.- To su dečaci.

 

C’est une fille. – To je devojčica.

 

Ce sont des filles. – To su devojčice.

 

Na osnovu gore navedenih prmera zaključujemo da :

neodređeni član un– stoji ispred imenice muškog roda u jednini.

neodređeni član une– stoji ispred imenice ženskog roda u jednini .

neodređeni član des – stoji ispred imenice u množini . Rod imenice nije bitan.

Neodređeni član se koristi kada samo imenujemo nekoga ili nešto tj. kada se prvi put pominje neko ili nešto u priči ili kada o nekome ili nečemu nemamo dodatnih informacija.

Evo primera :

  1. C’est un nouvel hôtel. – Ovo je nov hotel.
  2. J’habite une belle maison. – Živim u lepoj kući.
  3. Dans ma trousse il y a une gomme, un stylo, un crayon et des crayons de couleur. – U mojoj futroli se nalaze gumica, hemijska olovka, olovka i bojice.
  4. Dans ma chambre il y a un lit, un placard, une table, une chaise et un ordi.- U mojoj sobi se nalaze krevet, plakar, sto , stolica i komp.
  5. Il y a avait une fois un prince qui vivait dans un bel château…- Bio jednom jedan princ koji je živeo u jednom lepom dvorcu…

 

Les articles définis- Određeni članovi

C’est le frère de Monique. – Ovo je Monikin brat.

C’est l’hôtel de ton oncle ? –Da li je to hotel tvog ujaka.

Ce sont les frères de Monique. – Ovo su Monikina braća.

Ce sont les hôtels de ton oncle ? – Da li su to hoteli tvog ujaka ?

 

C’est la sœur de Léa. – Ovo je Leina sestra.

C’est l’orange que tu as cueillie ? – To je narandža koju si ti ubrao / la ?

Ce sont les sœurs de Léa. – Ovo su Leine sestre.

Ce sont les oranges que tu as cueillies ? – To su narandže koje si ti ubrao / la ?

Na osnovu gore navedenih prmera zaključujemo da :

određeni član le stoji ispred imenice muškog roda u jednini.

određeni član la stoji ispred imenice ženskog roda u jednini.

određeni član l’ stoji ispred imenice koja počinje na a , e , i , o , u  ili h. Rod imenice nije bitan.

određeni član les stoji ispred imenice u množini. Rod imenice nije bitan.

I Određeni članovi se koriste, kada smo o nekome ili nečemu već govorili tj. kada su vec pomenuti u priči

Il y a avait une fois un prince qui vivait dans un bel château. Le prince était très beau,…- Bio jednom jedan princ koji je živeo u lepom zamku. Princ je bio vrlo lep, …

Dans la rue, Il n’y avait qu’une fille. La fille portait un manteau noir, une jupe longue, …. – Na ulici je bila samo jedna devojka. Devojka je nosila crni kaput, dugu suknju, …

II Određeni članovi se koriste, kada govorimo o opšte poznatim stvarima ili činjenicama- geografski pojmovi

Ce village se trouve dans les Alpes. – To selo se nalazi na Alpima.

La Serbie se trouve dans les Balkans. – Srbija se nalazi na Balkasnkom poluostrvu.

J’aime la France / la Serbie / la Russie / le Canada / l’Espagne / les Pays bas. – Volim Francusku /  Rusiju / Kanadu / Španiju/ Holandiju.

L’hymne national  français, c’est la Marseillaise. – Francuska himna je Marseljeza.

La Terre tourne autour du Soleil. – Zemlja se okreće oko Sunca.

Hier, j’ai visité le Louvre. – Juče sam posetio / la Luvr.

III Određeni članovi se koriste, kada o nečemu  ili nekome znamo nešto više.

C’est la fille de Mme Didier. – Ovo je ćerka gdje Didije.

C’est le prof d’anglais. Les enfants l’adorent. – Ovo je profesor engleskog. Deca ga obožavaju.

Ce sont les élèves de ta mère ? – Da li su to učenici tvoje majke ?

J’ai mangé les poires que papa a achetées.- Pojeo / la  sam kruške koje je tata kupio.

L’hôtel où j’ai passé mes vacances, était près de la plage. – Hotel u kojem sam proveo raspust, je bio blizu plaže.

IV Određeni članovi se koriste i kada iskazujemo odnos prema nekome ili nečemu, posle glaogola aimer, ne pas aimer, adorer, détester, préférer.

Tu aimes le chocolat noir ?- Da li volis crnu čokoladu ?

Ma sœur déteste la boxe. – Moja sestra mrzi boks.

Ma fille adore la tarte aux pommes. – Moja ćerka obožava tart s jabukama.

J’aime la France / la Serbie / la Russie / le Canada / l’Espagne / les Pays bas. – Volim Francusku /  Rusiju / Kanadu / Španiju/ Holandiju.

 

Advertisements